Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Σύσταση εταιρίας: Απαραίτητες ενέργειες

Oι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν συνήθως με βάση το σύστημα ευθύνης για τα χρέη (γι΄ αυτό και πολλές μικρές επιχειρήσεις αποφεύγουν τη νομική μορφή της Ο.Ε. που συνεπάγεται ατομική ευθύνη των εταίρων), τη φορολογική μεταχείριση των διάφορων εταιρικών τύπων και άλλους παράγοντες όπως η δυνατότητα ευκολότερης εξασφάλισης δανείων από τις τράπεζες. Με βάση τα κριτήρια αυτά, η ίδρυση Α.Ε. εμφανίζεται να έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά η δυσκολία συγκέντρωσης του κεφαλαίου συχνά αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους ενδιαφερομένους.
Αντίθετα, το σχετικά μικρό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση ΕΠΕ έχει οδηγήσει στην επικράτηση του εταιρικού αυτού μορφώματος στην επιχειρηματική πρακτική. Οσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση, πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαφορές μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών έχουν αμβλυνθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το συνολικό καθαρό εισόδημα των Ο.Ε. και των Ε.Ε. φορολογείται με συντελεστή 25%, ενώ για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί των αδιανέμητων κερδών, ρύθμιση όμως που θα ισχύσει για διαχειριστικές περιόδους που θα αρχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τα κέρδη που
 προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1-1-2010 έως 31-12-2010 ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%, ο οποίος μειώνεται κατά 1% κάθε έτος μέχρι το 2014. Τα κέρδη των Α.Ε. που διανέμονται, φορολογούνται με συντελεστή 40%. Πάντως, για τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις προβλέπεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 35%, ανεξαρτήτως της εταιρικής μορφής του νομικού προσώπου. Πόσος χρόνος απαιτείται για τη σύσταση μιας εμπορικής εταιρείας;Με τον νέο Νόμο 3853/2010 το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά τα διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν τη σύσταση εταιρείας και γενικώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, διευκολύνοντας τους συναλλασσόμενους πολίτες. Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα, αναμένεται ότι θα ιδρύονται όλες οι επιχειρήσεις σε ένα μόνο βήμα και μία ημέρα.Τι είναι η υπηρεσία μιας στάσης;

Υπηρεσίες μιας στάσης καλούνται οι φορείς που προβαίνουν οι ίδιοι ή διαμεσολαβούν για τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα. Για την ίδρυση των Ο.Ε. και Ε.Ε., δηλαδή των αμιγώς προσωπικών εταιρειών, θεσπίζονται ως υπηρεσίες μιας στάσης οι υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), δηλαδή τα αρμόδια επιμελητήρια, και τα «πιστοποιημένα» ΚΕΠ. Για τις ΕΠΕ και τις Α.Ε., για τη σύσταση των οποίων απαιτείται δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο, ως υπηρεσία μιας στάσης ορίζεται ο συμβολαιογράφος. Σημειώνεται ότι στο ΕΒΕΑ έχει δημιουργηθεί ήδη από την 1η Απριλίου 2009 υπηρεσία μιας στάσης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών και Παροχής Υπηρεσιών. Η υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει για λογαριασμό των επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την πληρωμή των σχετικών τελών στους εμπλεκόμενους φορείς, εντός πέντε ημερών, μαζί με την εγγραφή της ΕΠΕ στο τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210-3615.059, 210-3382.333).Ποιες ενέργειες απαιτούνται για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.);Κατ΄ αρχάς, για την ίδρυση Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούνται αμοιβαίως να επιδιώκουν κοινό σκοπό. Οι συμβαλλόμενοι αυτοί πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: 1. Πριν από την εμφάνιση στην υπηρεσία μιας στάσης

Να βρουν τον χώρο εγκατάστασης της εταιρείας. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου είτε με μισθωτήριο είτε με παραχωρητήριο.Να συντάξουν το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), το οποίο πρέπει να περιέχει τα ονόματα των εταίρων, τον τόπο κατοικίας τους, την εταιρική επωνυμία, τα ονόματα των διαχειριστών, το είδος και την αξία των εισφορών, τη διάρκεια της εταιρείας και τυχόν άλλα βασικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη διοίκηση της εταιρείας κ.λπ. Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο και υπογράφεται από όλους τους εταίρους.2.Ενώπιον της υπηρεσίας μιας στάσης

α) Να καταθέσουν το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας.β) Να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.γ) Να υποβάλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της εταιρείας ως μέλους σε αυτό.δ) Να καταβάλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας.ε) Να υποβάλουν δήλωση για τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και να εξοφλήσουν άμεσα τον φόρο που αναλογεί.στ) Να υποβάλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της εταιρείας.στ) Να υποβάλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.Ποιες ενέργειες απαιτούνται για τη σύσταση μιας Α.Ε. ή ΕΠΕ;Κατ΄ αρχάς, για την ίδρυση Α.Ε. ή ΕΠΕ πρέπει να έχει συγκεντρωθεί ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο (τουλάχιστον 60.000 ευρώ για Α.Ε. και 4.500 ευρώ για ΕΠΕ). Αφού συγκεντρωθεί το κεφάλαιο της εταιρείας και εξευρεθεί ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν σε συμβολαιογράφο. Συνοπτικά, η διαδικασία σύστασης Α.Ε. ή ΕΠΕ ενώπιον του συμβολαιογράφου είναι η εξής:α) Κατάρτιση καταστατικού με συμβολαιογραφικό έγγραφο.β) Υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης από όλους τους ιδρυτές.γ) Υποβολή υπογεγραμμένης αίτησης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.δ) Υποβολή αίτησης για την καταχώριση της επωνυμίας της εταιρείας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της ως μέλους σε αυτό. ε) Καταβολή του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης.στ) Υποβολή δήλωσης για τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και άμεση εξόφληση του φόρου που αναλογεί.ζ) Υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή του τίτλου κυριότητας ή υπεύθυνης δήλωσης δωρεάν παραχώρησης του χώρου, στον οποίο θα έχει την εγκατάστασή της η εταιρεία.η) Υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ή των διαχειριστών της ΕΠΕ στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ολες τις άλλες διαδικασίες που απαιτούνταν μέχρι πρότινος, όπως π.χ. η προέγκριση επωνυμίας, τις αναλαμβάνει η υπηρεσία μιας στάσης;Ακριβώς. Ο νόμος ορίζει ότι η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειώνπου προαναφέρθηκαν, να προβεί αυθημερόν ή εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στις εξής ενέργειες (οι οποίες πριν από τη μεταρρύθμιση είχαν αφεθεί στην πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων):Ελεγχος της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων.Προέλεγχος της επωνυμίας και χορήγηση προέγκρισης χρήσης.Είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και χορήγηση σχετικών αποδείξεων. Μέριμνα για τη χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (όπου απαιτείται), καθώς και για την έκδοση των τυχόν απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.Μέριμνα για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρείας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα ΓΕΜΗ και για τη χορήγηση Αριθμού ΓΕΜΗ και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.Εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο επιμελητήριο κ.ά.Πού μπορώ να βρω τις αιτήσεις που αναφέρθηκαν;Εντυπα των αιτήσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται θα βρίσκονται στις υπηρεσίες μιας στάσης και θα μπορεί να συμπληρώνονται επιτόπου από τους ενδιαφερομένους. Σημειώνεται επίσης ότι αναμένεται να τεθούν στη διάθεση των πολιτών και «προτυποποιημένα» καταστατικά, ώστε αφενός να διευκολύνονται στη σύνταξή τους και αφετέρου να αποτρέπονται τυχόν ακυρότητες από λάθη ή παραλείψεις του καταστατικού.Τι είναι το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και τι περιλαμβάνει;Το Γραμμάτιο αυτό, το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην υπηρεσία μιας στάσης εφάπαξ, αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη, εισφορές και επιβαρύνσεις για τη σύσταση μιας εμπορικής εταιρείας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:α) Το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ.β) Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας.γ) Το κόστος εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.δ) Την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και του ΤΑΠΕΤ καταβάλλεται ξεχωριστά;Oχι. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι τα παράβολα αυτά, όπως και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο, καταργούνται.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ερωτήσεις σας απαντούν οι νομικοί Μαριλένα Ζηδιανάκη και Κίμωνας ΣαϊτάκηςΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου