Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Κάθε εμπορική μίσθωση, καθώς και σχεδόν όλες οι μισθώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, ισχύουν από το νόμο κατ΄αρχήν για 12 έτη, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια που αναγράφεται στο μισθωτήριο. Οι καθαρά εμπορικές παρατείνονται έμμεσα από το νόμο για τέσσερα ακόμη έτη, αυξάνοντας την ουσιαστική προστασία των ενοικιαστών στη δεκαεξαετία. Εξαιρούνται οι κατηγορίες μισθώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 34/95.
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Κάθε συμφωνία των συμβαλλομένων ως προς το ύψος και τη διαμόρφωση του μισθώματος, όποτε και αν γίνει, είναι πάντοτε έγκυρη. Όμως οι σημερινές οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν συχνά την συμβατική αναθεώρηση των συμφωνημένων μισθωμάτων, αν αυτά διαμορφώνονται βάσει υψηλών ετήσιων ποσοστών αυξήσεως που υπερβαίνουν ουσιωδώς τον την εξέλιξη του τιμαρίθμου, ή την τρέχουσα μισθωτική αξία των ακινήτων της περιοχής.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ:
Και ο μισθωτής μπορεί να καταγγείλει μία μίσθωση πριν από τη συμβατική ή νόμιμη λήξη της, (άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3853/2010). Οι νέες προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1. Η καταγγελία πρέπει να είναι έγγραφη και να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον εκμισθωτή.
2. Για να είναι έγκυρη πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος από την έναρξη της μίσθωσης.
3. Η μίσθωση λύνεται τρείς μήνες μετά την ημέρα της κοινοποίησης της καταγγελίας.
4. Κατά την απόδοση του ακινήτου στον εκμισθωτή ο αποχωρών μισθωτής οφείλει να καταβάλει στον εκμισθωτή αποζημίωση ύψους ενός μηνιαίου μισθώματος.
5. Αν τηρήσει όλα τα ανωτέρω, δικαιούται σε επιστροφή της εγγύησης που έχει καταβάλει, αφού εξοφλήσει πρώτα κάθε άλλη εκκρεμότητα.
6. Αν δεν τα τηρήσει, η μίσθωση δεν λύνεται και ο μισθωτής εξακολουθεί να οφείλει όλα τα επόμενα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ:
Η αποζημείωση που πρέπει να καταβληθεί απο τον εκμισθωτή(ιδιοκτήτη), σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης   πριν την λήξη της είναι, 24 μισθώματα , ενώ σε περίπτωση καταγγελίας απο τον μισθωτή , μετά την πάροδο ενός έτους είναι 1 μίσθωμα.Η επιστροφ’η της εγγύησης  , εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, καταβάλεται στο ακέραιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου